Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Чотирнадцята сесія                                                                                VІI скликання

від 21.12.2017          № 880

 

Про обласну Програму охорони
навколишнього природного середовища
в Житомирській області на 2018-2022 роки

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою реалізації державної політики України у галузі охорони довкілля, активізації роботи зі здійснення природоохоронних заходів та визначення пріоритетних напрямків з охорони навколишнього природного середовища, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 08.12.2017 № 5995/51/2-17, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 14.12.2017, з питань бюджету і комунальної власності від 18.12.2017, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити обласнуПрограму охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки(далі - Програма) згідно з додатком.

 

2. Управлінню екології та природних ресурсів і департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

 

3. Головному виконавцю - управлінню екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, щорічно до 25 лютого звітувати про хід виконання Програми на сесії обласної ради.

 

4. Головним розпорядником коштів, які виділятимуться на виконання заходів Програми, визначити управління екології та природних ресурсів і департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

 

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

 

 

 

Додаток

до рішення обласної ради

від 21.12.2017  № 880  

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018-2022 РОКИ (далі - Програма)

 

1.                Загальна характеристика Програми

 

 

1

2

3

1.

Ініціатор розроблення Програми

Житомирська обласна державна адміністрація, Житомирська обласна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови Житомирської облдержадміністрації від 08.12.2017 № 5996

3.

Розробник Програми

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018-2022 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

У межах фінансового ресурсу

 

У тому числі бюджетних коштів:

 

 

- з них коштів обласного бюджету

У межах фінансового ресурсу

10.

Основні джерела фінансування Програми

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

2.    Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Проблема екологічного стану водних об’єктів є актуальною для всіх водних басейнів Житомирщини. Основною причиною забруднення поверхневих вод області є скид неочищених та частково очищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналізації. Більшість комплексів очисних споруд перевантажена і працює неефективно. У незадовільному  технічному стані перебуває  значна частина каналізаційних мереж, спрацьована і потребує заміни переважна більшість технологічного обладнання. Внаслідок цього переважна кількість зворотних вод скидається значною мірою забрудненими.

Екологічною проблемою  області є проблема зберігання, утилізації та знешкодження відходів, що справляють негативний вплив на стан довкілля. Відходи є одним з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього середовища і негативного впливу на всі компоненти довкілля, оскільки вони призводять до забруднення підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря, земельних ресурсів, ведуть до зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва.

Проблема негативного впливу відходів на навколишнє середовище є однією з найбільш болючих у регіоні. Щорічно обсяги накопичення відходів збільшуються, виникають несанкціоновані звалища, не вирішується проблема поводження з небезпечними відходами. У селищах та містах області всього нараховується 845 сміттєзвалищ та 4 полігони для збирання і зберігання твердих побутових відходів.

         Пріоритетом у поводженні з відходами має стати діяльність, спрямована на зменшення утворення відходів, роздільне збирання твердих побутових відходів і залучення відходів у процеси виробництва як ресурсів сировини та енергії. Важливим питанням є будівництво заводу по сортуванню і переробці ТПВ.

Значною проблемою є складування промислових відходів, а саме: здійснення заходів з видалення та оброблення проммайданчиків діючих та зупинених каменеобробних підприємств від твердих побутових відходів і перевезення, накопичення та розміщення цих відходів на спеціальних полігонах, а також надання інших послуг у цій сфері із залученням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації та використання в будівельній та шляхобудівельній галузях.

 Надзвичайно гострою проблемою є безпечне зберігання та утилізація непридатних хімічних засобів захисту рослин. Згідно з даними інвентаризації, станом на 01.01.2017 в області налічується 392,18 тонн хімічних засобів захисту рослин.   Умови зберігання більшості цих хімічних речовин є незадовільними, складські приміщення знаходяться в аварійному стані.

Основними екологічними проблемами в сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів є:

деградація високопродуктивних земель у результаті нераціонального сільськогосподарського використання;

деградація земельних ресурсів, обумовлена водною і вітровою ерозією, розширення площ порушених земель;

інтенсивне сільськогосподарське використання малопродуктивних земель та радіоактивне забруднення ґрунтів.

         У природно-заповідній справі Житомирщини існує ряд проблем, які потребують негайного вирішення. Насамперед, це необхідність збільшення площ природно-заповідного фонду, відсутність належної охорони природно-заповідних об’єктів, розташованих на землях землекористувачів – заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи інших територій природно-заповідного фонду. Потребують урегулювання питання охорони рослинного і тваринного світу на територіях природно-заповідного фонду. В області спостерігається недостатній рівень природоохоронної культурно-просвітницької діяльності.

Екологічна освіта і виховання – це проблема першочергового значення, без якої неможливо поліпшити стан навколишнього природного середовища.

Потрібно проводити роботу з питань екологічного виховання молодого покоління, що сприятиме дбайливому ставленню до природи, формуванню екологічної культури тощо.

Можливість ефективного формування та реалізації дієвих заходів з охорони навколишнього природного середовища безпосередньо пов’язується з потребою концентрації наукових знань та інформації відповідно до пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики, опрацюванням існуючих наукових знань та інформації, проведенням наукових пошуків за відповідними напрямами та науковим опрацюванням природоохоронних проектів, заходів та управлінських рішень.

Важливою частиною є запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, розроблення регіональної екологічної програми.

 

 

3.                 Мета Програми

 

Програма спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних та економічних особливостей регіону.

Основною метою Програми є:

– поліпшення стану довкілля в області шляхом зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля;

- забезпечення екологічної безпеки території області;

- охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища;

- раціональне використання і відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково обґрунтованих природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;

- мобілізація матеріальних та фінансових ресурсів;

- проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й освіту населення;

- створення геосистеми моніторингу довкілля.

Досягнення мети Програми потребує комплексних спрямованих дій органів державної влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, організацій, установ і підприємств області всіх форм власності для реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

  1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

 

Запорукою належної реалізації Програми є організація ефективної роботи та узгодженість дій виконавців.

Фінансово-економічний механізм реалізації Програми включає в себе засоби:

 – економічного та фінансового забезпечення природоохоронної діяльності;

    економічного стимулювання природоохоронної діяльності;

– економічного покарання за порушення вимог чинного екологічного законодавства.

Джерелом фінансування заходів Програми є обласний фонд охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Бюджетного кодексу України, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною спеціального фонду обласного бюджету і утворюється з метою концентрації коштів для цільового фінансування природоохоронних заходів, раціонального використання і збереження природних ресурсів.

Формування коштів Фонду в складі обласного бюджету здійснюється за рахунок надходжень, визначених чинним законодавством.

Кошти Фонду використовуються на реалізацію заходів,  що відповідають основним пріоритетним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, визначених державними та регіональними природоохоронними програмами, а також щорічними програмами соціально-економічного розвитку Житомирської області, відповідно до щорічного кошторису витрат Фонду, затвердженого обласною радою.

Головні розпорядники коштів визначаються щорічно рішенням  обласної ради.

Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на продовження фінансування природоохоронних заходів.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

ІІ етап (2020 - 2021 роки)

ІІІ етап (2021 - 2022 роки)

Всього витрат на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу

районні, міські (міст обласного значення), бюджети об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст районного значення

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 

 

5. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми та результативні показники

 

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів, а саме:

– гарантування дотримання екологічних норм якості води у водних об’єктах для забезпечення сприятливих умов існування біологічних видів, що мешкають безпосередньо у них, та таких, що використовують воду для пиття і підтримки біорізноманіття;

– виконання робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм;

– забезпечення раціонального використання водних ресурсів, протидія замуленню водних об’єктів;

– ведення водного кадастру;

– будівництво полігонів твердих побутових відходів та сміттєпереробних заводів;

– вирішення проблеми токсичності відходів шляхом проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних хімічних засобів захисту рослин в місцях їх складування в сільгосппідприємствах Житомирської області;

– запровадження екологобезпечних технологій переробки відходів;

– підвищення рівня культури та екологічної свідомості мешканців міст, селищ та сіл області завдяки поінформованості щодо поводження з твердими побутовими відходами;

– створення та утримання спеціально обладнаних місць (сховищ, полігонів) для накопичення, зберігання та утилізації відходів, із застосуванням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації, переробки та використання техногенних промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств;

   збереження природно-заповідного фонду;

– підвищення екологічної стійкості агроекосистем до негативних зовнішніх впливів;

– формування екологічної культури людини, для якої характерні різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище;

– формування екологічного стилю мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров’я;

– створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази, куточків охорони природи, живих куточків та ін.;

– удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне залучення вихованців до природоохоронної роботи;

– формування мотивів відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, примножувати її багатства;

– концентрація наукових знань та інформації відповідно до пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики;

– опрацювання існуючих наукових знань та інформації на предмет їх прикладного використання для реалізації регіональної екологічної політики;

  проведення наукових пошуків за пріоритетними напрямами;

– наукове опрацювання природоохоронних проектів, заходів та управлінських рішень;

   моніторинг екологічної ситуації шляхом запровадження геосистеми, яка буде включати в себе різні кадастри.

 

Результативними показниками ефективності Програми є:

– поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

– досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища;

– підвищення рівня екологічної свідомості населення.

 

Показники продукту Програми

Планування природоохоронних заходів здійснюється на кожний фінансовий рік, для чого щороку формується перелік природоохоронних заходів (кошторис обласного Фонду ОНПС).

Згідно з цим кошторисом будуть визначатись показники продукту, ефективності та  якості Програми.

 

 

 


 

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість), тис.грн

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Охорона та раціональне використання водних ресурсів

Проектування, будівництво, реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації в населених пунктах Житомирської області

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Очистка стічних вод до нормативних показників

2

Проектування та технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у населених пунктах Житомирської області

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Запобігання аварійним скидам, зменшення енергозатрат

3

Проектування, будівництво та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

у населених пунктах Житомирської області

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Запобігання виникненню аварійних ситуацій та забрудненню навколишнього середовища

4

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Покращення санітарного стану довкілля

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Охорона та раціональне використання водних ресурсів

Ведення водного кадастру

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Врегулюван-ня питання обліку водних об’єктів і їх інвентариза-ція та облік

6

Поводження з відходами 

Проектування, будівництво та реконструкція полігонів твердих побутових відходів і  сміттєпереробних заводів

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Співфінан-сування з

обласного фонду ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Покращення благоустрою населених пунктів

7

Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування в сільгосппідприємствах Житомирської області

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій

8

Створення та утримання спеціально обладнаних місць (сховищ, полігонів) для накопичення, зберігання та утилізації відходів, із застосуванням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації, переробки та використання техногенних промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств

 

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Покращення екологічної ситуації в регіоні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Розроблення проектів створення об’єктів природно - заповідного фонду

 

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Формування розгалуженої мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. Збереження природних комплексів, екосистем, окремих видів флори і фауни, унікальних та типових ландшафтів

10

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Виготовлення проектної документації, будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних споруд

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів, департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Охорона земель, зменшення площі деградованих земель

11

Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження

Запровадження геоінформаційної системи

 

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Моніторинг екологічної ситуації 

12

Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, проведення (в тому числі підведення підсумків, нагородження) конкурсів, фестивалів, організація виставок, нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, друк екологічних сторінок у газетах та випуск телерадіопередач, створення відеофільмів, видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Залучення дітей та підлітків до натуралістич-но-дослідниць-кої роботи, інформуван-ня населення щодо стану охорони навколишньо-го природного середовища

1

2

3

4

5

6

7

8

13

 

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, створення постійно діючих природоохоронних виставок, зміцнення матеріально-технічної бази Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, центру творчості дітей та молоді, центру науково-технічної творчості учнівської молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних закладів області

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Підвищення рівня екологічної освіти учнів та молоді

14

Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження

 

Проведення науково-дослідних робіт з природоохоронної тематики

2018-2022

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Обласний фонд ОНПС

У межах фінансового ресурсу

Охорона навколишнього природного середовища

ВСЬОГО:

У межах фінансового ресурсу

 


 

6. Координація та  контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою заходів забезпечують відповідно до своєї компетенції обласна рада, обласна державна  адміністрація і управління екології та  природних  ресурсів облдержадміністрації.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища  та використання природних ресурсів, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації і департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації два рази у рік (до 05 січня та до 05 липня) інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації про виконання відповідних заходів. Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги проведення робіт.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації узагальнює надану інформацію і щорічно подає її департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

 

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                               С.М. Крамаренко