ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації                                  та департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації
27 квітня 2017 р. N 16-ОД/ 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету Житомирської області на 2017 рік

 

 

     1. _6000000__  _Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації___

                         (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

     2. __6010000__   Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації___

(КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

 3. _6019140___    0540      Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 
         (КПКВК МБ)          (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 512,4  тис. гривень, у тому числі загального фонду – __-____ тис. гривень та спеціального фонду –  512,4  тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми _ Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища", _постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки, рішення обласної ради від 22.12.2016 № 428 „Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами), рішення обласної ради від 06.04.2017 № 562 „Про затвердження кошторису витрат обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік».

 

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми1

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

6019140

0540

Науково-дослідні роботи

-

322,0

322,0

2

6019140

 

0540

Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності

-

90,4

90,4

3

6019140

 

0540

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти

-

100,0

100,0

 

 

 

Усього

-

512,4

512,4

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва регіональної
цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки

6019140

-

512,4

512,4

 

 

 

10. Результативні   показники бюджетної програми:

 

 

з/п

 

КПКВК

Назва показника

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

6019140

Завдання 1

 

 

 

Науково-дослідні роботи

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення досліджень

тис. грн.

рішення обласної ради

322,0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість науково-дослідних робіт

од.

угоди на виконання робіт

3

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження

тис. грн.

фінансова звітність

107,33

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток вчасно виконаних робіт

%

статистична звітність

100

 

6019140

Завдання 2

 

 

 

Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності

 

 

 

5

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності

тис. грн.

рішення обласної ради

90,4

6

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість проведених конкурсів, виставок     друкування екологічних сторінок

од.

угоди на виконання робіт

2

7

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

тис. грн.

фінансова звітність

45,2

8

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток вчасно виконаних робіт

%

статистична звітність

100

 

6019140

Завдання 3

 

 

 

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти

 

 

 

5

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти

тис. грн.

рішення обласної ради

100,0

6

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків

од.

угоди на виконання робіт

2

7

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на створення одного закладу

тис. грн.

фінансова звітність

50,0

8

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток вчасно проведених заходів

%

статистична звітність

100

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

(тис. грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації проекту 3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

Заступник начальника управління екології та природних

ресурсів Житомирської облдержадміністрації -

начальник відділу                                                                             ___підпис існує_____                     _М.М. Семенюк_____
                                                                                                                   (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник директора департаменту фінансів       
Житомирської обласної  державної адміністрації                  ____підпис існує___                       В.В. Турський

                                                                                                               (підпис)                                            (ініціали та прізвище)