image003.jpg

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

 20.02.2018       67

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології та природних ресурсів

Житомирської обласної державної адміністрації 

(нова редакція)

 

         1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації і є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний і підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний Міністерству екології та природних ресурсів України.

         Скорочене найменування: управління екології Житомирської облдержадміністрації.

         2. Повноваження управління поширюються на територію Житомирської області.

         3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

         4. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері:

         охорони навколишнього природного середовища;

         раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ);

         поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

         екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

         заповідної справи (формування, збереження та використання екологічної мережі на території Житомирської області). 

 

         5. Управління виконує завдання щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, що включає:

         1) в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодію з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами  місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

         2) забезпечення організації та проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог законодавства;

         3) розгляд документів та здійснення погоджень: проектів щодо місця і порядку проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт; проектів, що встановлюють розміри смуг відведення та режим користування ними; створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, що допускається лише з дозволу місцевих рад; в окремих випадках у водоохоронній зоні добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок;

         4) розгляд за дорученням керівництва обласної державної адміністрації документів щодо надання у власність, користування, змін умов користування землями державної власності та водними об’єктами громадянам і юридичним особам відповідно до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством. Підготовка  за результатами розгляду зазначених документів проектів рішень за підписом керівництва;

         5) забезпечення розгляду матеріалів та погодження проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок природно - заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно – заповідного фонду або прибережної захисної смуги, та інших випадках встановлених законодавством;

        6) забезпечення реалізації державної політики в добувній галузі на території області, участь спеціалістів управління у розгляді питань, пов'язаних з користуванням надрами на території області та здійснення погоджень з видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних  технічних  засобів;

         7) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

         8) надання адміністративних послуг;

         9) подання Житомирській обласній раді пропозиції щодо розподілу екологічного податку, що надходить до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

         10) розпорядження коштами обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

         11) забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

         12) участь у розробці та реалізації державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища

         13) внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

         14) сприяння у здійсненні заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно – заповідного фонду, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України;

         15) затвердження проектів лімітів: використання природних  рослинних ресурсів місцевого значення; на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення. Погоджує проекти дозволів на спеціальне використання, заготівлю  природних рослинних ресурсів; 

         16) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень, у тому числі за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами;

         17) погодження застосування хімічного обробітку ґрунту постійними лісокористувачами та власниками лісів;

         18) погодження клопотань щодо поділу лісів на категорії та виділення особливих захисних ділянок;

         19 погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан і відтворення лісів;

         20) погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних  лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків);

         21) погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету);

         22) погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях природно-заповідного фонду;

         23) участь у роботі комісії з обстеження насаджень на територіях заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних парків);

         24) погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;

         25) погодження відстрочення строків на заготівлю та вивезення деревини;

         26) погодження надання лісів у постійне користування;

         27) участь у роботі комісії із спеціального обстеження лісових насаджень для призначення лісовідновної рубки;

         28) погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок із метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

         29) погодження рішення про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

         30) погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства ;

         31) погодження рішення про збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

         32) погодження видачі лісових квитків у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду;

         33) погодження в установленому порядку надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;

         34) погодження строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

         35) погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства;

         36) надання дозволу на проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

         37) надання дозволу на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин не в мисливський сезон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

         38) погодження, встановлення пропускної спроможності мисливських угідь;

         39) погодження проектів лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

                40) встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання об’єктів тваринного світу;

         41) встановлення  переліку видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню та порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;

         42) визначення переліку об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів, які підлягають реєстрації;

         43) розгляд, затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення й утилізації відходів;

         44) складання, ведення реєстру об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів;

         45)  визначення переліків місць видалення відходів, які підлягають включенню до реєстру;

         46) розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів;

         47) складання і ведення реєстру місць видалення відходів;

         48) розгляд та реєстрація декларацій про відходи;

         49) видачу дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

         50) видачу дозволів на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;

         51) погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

         52) погодження індивідуального регламенту скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у водні об’єкти;

         53) погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольних показників;

         54) розгляд умов охорони навколишнього природного середовища для отримання ліцензії суб’єктів господарювання, які мають намір проводити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

         55) розгляд та реєстрація звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

         56) видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання об’єкти яких відносяться до другої та третьої групи;

                57) прийняття відповідних рішень щодо анулювання, зупинення дії, переоформлення виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видачу їх дублікатів. Здійснює анулювання дозволів на спеціальне водокористування виданих управлінням до 04.06.2017;

         58) встановлення умов скидання шахтних, кар’єрних, рудникових і дренажних вод у водні об’єкти;

         59) погодження підприємствам, установам та організаціям, що мають накопичувачі промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод, індивідуального регламенту скидання цих вод у водні об’єкти;

         60) розгляд документів та погодження проектів водоохоронних зон, меж зон санітарної охорони водних об’єктів, у тому числі джерел питного водопостачання;

         61) погодження поточних  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання  або водовідведення;

         62)  участь у розгляді та погодженні містобудівної документації у встановленому законодавством порядку;

                63) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, та, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

64) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

         65) участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

66) підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів відповідної галузі для подання голові обласної державної адміністрації;

67) підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів України;

         68) співпрацю з недержавними організаціями, службами та закладами, з питань охорони навколишнього природного середовища;

         69) подання пропозицій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища;

         70) сприяння в екологічній освіті та екологічному вихованні громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

         71) взаємодію з Мінприроди в питаннях поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, забезпечення здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів, розробки та реалізації державних, а також регіональних програм у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження із небезпечними відходами, розвитку екологічної мережі;

         72) взаємодію з регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (пункт 2 частини 3 статті 6 Кодексу цивільного захисту України) і з відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з метою інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на території області, оперативного оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації;

         73) підготовку щороку спільно з відповідними органами виконавчої влади доповіді про стан навколишнього природного середовища області і  екологічного паспорту та забезпечує їх подання до Мінприроди і облдержадміністрації;

         74) участь у роботі консультативно – дорадчих органів, робочих груп та комісій, створених відповідно до законодавства при облдержадміністрації або інших органах влади; 

         75) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

         76) розгляд у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів до вирішення порушених ними питань;

         77) забезпечення захисту персональних даних;

            78) забезпечення в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

         79) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         80) здійснення інших повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.

         6. Управління має право:

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища;

         4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

         6) вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища;

         7) подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки;

         8) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

         9) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань, міжнародних документів та угод в межах компетенції управління.

         7. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 

         8. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Закону України „Про державну службу”. 

 

 

         9. Начальник управління:

         1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує належні умови праці в управлінні;

         2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

         3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

         4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності  роботи управління;

         6) може бути включений до складу колегії облдержадміністрації;

         7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

         8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         9) представляє інтереси управління у  взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з Міністерством екології та природних ресурсів України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

         10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         11) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

         12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

         13) здійснює добір кадрів;

         14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

         15) призначає та звільняє з посади працівників управління;

         16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

         17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

         10. Накази начальника управління, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

 

         11. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

         Склад рад та комісій, положення про них затверджує начальник управління.

         12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

         13. Штатний розпис та кошторис затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до чинного законодавства.

         14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Начальник управління                                                                   О.М. Ревенко