ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

03.08.2015              229

 

 

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації

                                  В.І.Поліщук

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології та природних ресурсів

Житомирської обласної державної адміністрації

 

 

         1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації і є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові обласної державної адміністрації, Міністерству екології та природних ресурсів України.

         2. Повноваження управління поширюються на територію Житомирської області.

         3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

         4. Основними завданнями управління є:

         1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

         2) інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

         5. Управління виконує завдання щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, що включає:

         1) в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодію з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

         2) проведення державної екологічної експертизи відповідно до законодавства;

         3) затвердження проектів лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, видання в установленому порядку дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, дозволів на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім суб’єктів господарювання, які віднесені до першої групи), дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

         4) погодження проектів щодо місця і порядку проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт;

         5) надання попереднього погодження на користування надрами у тому числі для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу;

         6) забезпечення у межах своїх повноважень погодження вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів, місць розташування об’єктів та проектів відведення земельних ділянок;

         7) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

         8) участь у розробці та реалізації державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

         9) надання адміністративних послуг;

         10) забезпечення в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

         11) подання Житомирській обласній раді пропозиції щодо розподілу екологічного податку, що надходить до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

          12) забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

          13) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

          14) погодження застосування хімічного обробітку ґрунту постійними лісокористувачами та власниками лісів;

          15) погодження клопотань щодо поділу лісів на категорії та виділення особливих захисних ділянок;

          16) погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан і відтворення лісів;

          17) погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків);

          18) погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету);

          19) погодження планів проведення санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду;

          20) участь у роботі комісії з обстеження насаджень на територіях заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних парків);

          21) погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;

         22) погодження відстрочення строків на заготівлю та вивезення деревини;

         23) погодження надання лісів у постійне користування;

         24) погодження рішення про ліквідацію захаращеності на територіях природно заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);

         25) участь у роботі комісії із спеціального обстеження лісових насаджень для призначення лісовідновної рубки;

         26) погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок із метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

         27) погодження рішення про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

        28) погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

        29) погодження рішення про збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;

        30) погодження видачі лісових квитків у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

        31) погодження надання у користування мисливських угідь;

        32) погодження строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

        33) погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства;

        34) надання дозволу на проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

        35) надання дозволу на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин не в мисливський сезон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

        36) погодження, встановлення пропускної спроможності мисливських угідь;

        37) погодження проектів лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

        38) погодження місць будівництва підприємств споруд та інших об’єктів, упровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, які впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу;

       39) погодження генеральних планів населених пунктів та детальних планів території;

       40) погодження землевпорядної документації відповідно до повноважень, визначених законом;

      41) визначення переліку об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів, які підлягають реєстрації;

      42) розгляд та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів;

      43) складання, ведення реєстру об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів;

      44) визначення переліків місць видалення відходів, які підлягають включенню до реєстру;

      45) розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів;

      46) складання і ведення реєстру місць видалення відходів;

      47)  видача дозволів на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;

      48) погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

      49)погодження індивідуального регламенту скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у водні об’єкти;

       50) погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників;

       51) встановлення нормативів ГДС для комунальних споруд з повною біологічною очисткою;

       52) розгляд умов охорони навколишнього природного середовища для отримання ліцензії суб’єктів господарювання, які мають намір проводити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

       53) видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання об’єкти яких відносяться до другої та третьої групи;

       54) видача дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення;

       55) затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин до водних об’єктів;

       56) встановлення умов скидання шахтних, кар’єрних, рудникових і дренажних вод у водні об’єкти;

       57) погодження підприємствам, установам та організаціям, що мають накопичувачі промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод, індивідуального регламенту скидання цих вод у водні об’єкти;

       58) погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

       59) погодження проектів щодо місця і порядку проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт;

       60) розгляд та реєстрація декларацій про відходи;

       61)  видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

       62) внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

       63) розпорядження коштами обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

       64) розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища;

       65) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

      66) участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

       67)  підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів відповідної галузі для подання голові обласної державної адміністрації;

       68) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

        69) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

        70) забезпечення захисту персональних даних;

        71) підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів України;

        72) співпрацю з недержавними організаціями, службами та закладами, з питань охорони навколишнього природного середовища;

        73) подання пропозицій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища;

        74) виконання інших функцій відповідно до чинного законодавства.

         6. Управління має право:

         1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища;

         4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

         6)вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища;

         7) подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки;

         8)подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим  органам інформацію про наявні правопорушення;

         9) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань, міжнародних документів та угод в межах компетенції управління;

         7. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

         8. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації та поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області.

         9. Начальник управління:

         1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує належні умови праці в управлінні;

         2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

         3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

         4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

         5) уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

         6) може бути включений до складу колегії облдержадміністрації;

         7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

         8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з Міністерством екології та природних ресурсів України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

         10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

         11) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

         12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

         13) здійснює добір кадрів;

         14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

         15) призначає та звільняє з посади працівників управління;

         16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

         17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

         11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку;

Накази начальника управління, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

         12. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

         Склад рад та комісій, положення про них затверджує начальник управління.

         14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

         15. Штатний розпис та кошторис затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до чинного законодавства.

         16. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Т.в.о начальника управління                                                            С.П.Сіренький