trizyb1

Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

 

 Одинадцята сесія                                                                                  VІI скликання

від 25.05.17        № 634

Про затвердження Положення
про обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища
і Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів

Відповідно до статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», розглянувши подання обласної державної    адміністрації від 24.04.17 № 1801/51/2-17 , враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів від 18.05.2017, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища і Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатками 1, 2.

     2. Рішення обласної ради від 10.01.08 № 412 «Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища», від 12.06.13 № 898 «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії обласної ради Vскликання від 10.01.08 №412 «Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища» визнати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення обласної ради

від   25.05.2017 № 634                    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

 

1. Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Бюджетного кодексу України, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною спеціального фонду обласного бюджету і утворюється з метою концентрації коштів для цільового фінансування природоохоронних заходів, раціонального використання і збереження природних ресурсів.

 

2. Формування коштів Фонду в складі обласного бюджету здійснюється за рахунок надходжень, визначених чинним законодавством.

 

3. Кошти Фонду використовуються на реалізацію заходів,  що відповідають основним пріоритетним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, визначених державними та регіональними природоохоронними програмами, а також щорічними програмами соціально-економічного розвитку Житомирської області, відповідно до щорічного кошторису витрат Фонду, затвердженого обласною радою.

 

4.  Планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

5. Витрати Фонду проводяться виключно в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

 

6. Головні розпорядники коштів визначаються щорічно рішенням  обласної ради.

 

7.  Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на продовження фінансування природоохоронних заходів.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                       С.М. Крамаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення обласної ради

від  25.02.2017 № 634                      

 


П О Р Я Д О К 
планування та фінансування природоохоронних заходів

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

1.1. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

1.2. Порядок визначає правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків. 

1.3. Дія Порядку поширюється на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної або комунальної форми власності (далі – заявники), які планують здійснити заходи за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд).

1.4. Розгляд запитів здійснюється управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації за участі інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

 

2. Планування та подання запитів на виділення коштів 
з Фонду для здійснення природоохоронних заходів

 

2.1. Планування природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду здійснюється на кожний фінансовий рік, для чого формується перелік природоохоронних заходів (кошторис Фонду).

2.2. Кошторис витрат Фонду формує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (або створюється відповідна комісія) та погоджує постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

2.3. Заявники подають управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації такі документи: 

- запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів за формою згідно з додатком 1; 

- копії документів, що є підставою для виконання заходів, або витягів з них.

При плануванні заходів з будівництва або реконструкції до запиту додається копія зведеного кошторисного розрахунку з позитивним висновком комплексної державної експертизи, завірені печаткою установи, що подає запит.

Для підтвердження фінансової участі місцевого бюджету в реалізації проекту може надаватися гарантійний лист щодо обсягу співфінансування заходу.

2.4. Подання запитів та документів, зазначених в п. 2.3 Порядку, на наступний фінансовий рік здійснюється не пізніше 30 жовтня року, що передує плановому.

Пізніше встановленого терміну можуть подаватися запити, які стосуються заходів, спрямованих на реалізацію невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних екологічних ситуацій чи їх попередження.

2.5. Запити, подані з порушенням встановлених вимог, неповною інформацією та без необхідних документів, не розглядаються і до переліку природоохоронних заходів для фінансування з Фонду на наступний рік не включаються. 

2.6. Заявники в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запитах та документах, що додаються до них.

 

3. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних 
заходів для включення до бюджетної програми

 

3.1. Перелік природоохоронних заходів для фінансування за рахунок коштів Фонду на відповідний рік формується відповідно до регіональних програм та повинен відповідати Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

3.2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі інформації, зазначеної у запиті та наданих документах, за такими критеріями:

- відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;

- природоохоронний ефект;

- економічна ефективність;

- ступінь масштабності екологічного впливу;

- забезпечення ресурсо- та енергозбереження;

- готовність заходу на час подання запиту;

- співфінансування за рахунок власних коштів, спеціального фонду місцевого бюджету, інших джерел;

- термін реалізації заходу.

 

4. Внесення змін та доповнень

до переліку природоохоронних заходів

 

4.1. Зміни та доповнення до затвердженого кошторису фонду готує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі поданих на розгляд запитів на здійснення природоохоронних заходів, відповідно до визначених пріоритетів природоохоронної діяльності в області.

4.2. У разі виникнення потреби в ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, зміни та доповнення до кошторису фонду вносяться за ініціативою управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації за поданням зацікавлених сторін у порядку затвердження кошторису витрат Фонду.

 

5. Здійснення видатків з Фонду

 

5.1. Видатки, передбачені кошторисом витрат Фонду на відповідний рік, здійснюються згідно з договорами з реалізації природоохоронних заходів, укладених між замовником і виконавцем.

5.2. Фінансування видатків здійснюється згідно з затвердженим кошторисом витрат Фонду за бюджетними програмами на відповідний рік.

5.3. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

 Перший заступник

голови обласної ради                                                       С.М. Крамаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку планування і фінансування

природоохоронних заходів з обласного

фонду охорони навколишнього

природного середовища

 

Запит

на фінансування з обласного фонду

охорони навколишнього природного середовища

 

1. Назва заходу____________________________________________________________

 

2. Відомості про подавача (замовника заходу)

2.1. Повна назва___________________________________________________________

2.2. Адреса _______________________________________________________________

2.4. Телефон, факс_________________________________________________________

2.5. Форма власності (державна, приватна, інша) _______________________________

 

3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об’єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)

3.1. Повна назва___________________________________________________________

3.2. Адреса _______________________________________________________________

3.4. Телефон, факс_________________________________________________________

3.5. Форма власності (державна, приватна, інша)_______________________________

 

4. Місце (адреса) реалізації заходу ___________________________________________

 

5. Характеристика заходу:

 

5.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (в межах кількох районів чи всієї області - регіональний; одного чи кількох населених пунктів району - місцевий)_______________________________________________________________

 

5.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з обласного фонду, або інші підстави)_____________________ _________________________________________________________________________

 

5.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені, та короткий зміст заходу)_____________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

5.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики)________________________________

________________________________________________________________________

 

5.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження)___________________________

________________________________________________________________________

 

6. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена)___________

_________________________________________________________________________

 

7. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)___________________________

_________________________________________________________________________

 

8. Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту):

 

8.1. Загальна вартість за затвердженим проектом (тис.грн.)_______________________

 

8.2. Готовність заходу на момент подання запиту (в % від загальної вартості)_______

 

8.3. Видатки з обласного фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.)

всього _________________________________________, у тому числі

в ______році (рік, на який подається запит) ___________________за КЕКВ________

фактичні видатки за попередній період ___________________за КЕКВ________

 

8.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)

всього___________________________________________________________________

у т. ч. в ______році (рік, на який подається запит) ______________________________

 

8.5. Інші джерела фінансування

(бюджети всіх рівнів, фонди в складі бюджетів всіх рівнів (тис. грн.))

всього:

джерело____________________обсяг фінансування____________________________

у т. ч. в ______році (рік, на який подається запит):

джерело____________________обсяг фінансування_____________________________

 

9. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом)_________________________________________________________

 

10. Термін окупності заходу________________________________________________

 

 

М. п.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер