ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

05.03.2018   15-ОД

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –головного  спеціаліста відділу оцінки впливу на довкілля   управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів в межах компетенції відповідно до законодавства.

2. Організовує та проводить оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до діючого законодавства України,  а саме із :

2.1. Забезпечення ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та внесення у реєстр:

- повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;

- вимогу суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі подання);

- усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі подання);

- зауваження і пропозиції або умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, надані уповноваженим центральним органом та/або уповноваженим територіальним органом (у разі надання);

- оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля; будь – якої іншої наданої суб’єктом господарювання додаткової інформації, необхідної для розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі подання);

- висновку з оцінки впливу на довкілля/ рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (у разі прийняття);

- рішення про анулювання висновку про оцінку впливу на довкілля (у разі прийняття);

- звіту про громадське обговорення;

- інформації про рішення щодо провадження планованої діяльності;

- інші документи, що стосуються планованої діяльності, подані суб’єктом господарювання (у разі подання);

2.2.  Розроблення та надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, при здійсненні оцінки транскордонного впливу на довкілля за процедурою держави походження або на  вимогу суб’єкта господарювання (у разі подання вимоги суб’єктом господарювання)

2.3. Розгляду зауважень та пропозицій поданих громадськістю до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (у разі надходження), підготовки повідомлення суб’єкту господарювання та надання йому копій зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;

2.4.  Забезпечення підготовки інформаційних повідомлень (протягом одного дня з дня звернення або розміщення  документів щодо планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля суб’єктом господарювання) для оприлюднення на офіційному веб – сайті управління:

- повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;

- оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля;

- інформації про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття);

 2.5. Забезпечення безоплатного доступу громадськості до документації (звіту з оцінки впливу на довкілля та наданої суб’єктом господарювання іншої документації, необхідної для оцінки впливу на довкілля), з метою ознайомлення з інформацією, здійснення копіювання (фотокопії) та проведення виписок чи витягів із документації та забезпечення доступу громадськості до всієї інформації, що стосується процесу прийняття висновку, в міру її надходження;

2.6. Забезпечення проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення здійснення оцінки впливу на довкілля шляхом:

 - оприлюднення на офіційному веб – сайті управління оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля;

 - проведення громадських слухань (у разі  коли не залучається організатор громадських слухань) забезпечивши: проведення реєстрації учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації учасників за  встановленою формою; ведення реєстру виступів учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації виступів за встановленою формою;  аудіо - та/або відеофіксацію ходу громадських слухань; здійснення головування під час громадських слухань; підготовку протоколу громадських слухань;

2.7. Забезпечення невідкладної передачі документації з оцінки впливу на довкілля уповноваженому центральному органу (не пізніше трьох робочих днів), якщо на стадії внесення документів до Реєстру чи на будь – якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявлено, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей, для проведення громадського обговорення в адміністративно – територіальних одиницях, які можуть зазнати впливу від планованої діяльності (крім адміністративно – територіальних одиниць, в яких громадське обговорення вже проведено), та надання висновку з оцінки впливу на довкілля;

2.8. Забезпечення обов’язкового розгляду, повного врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих в процесі проведення громадських обговорень;

2.9. Підготовка і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення

2.10. Забезпечення невідкладної передачі документації уповноваженому центральному органу (не пізніше трьох робочих днів), якщо на стадії внесення документів до Реєстру чи на будь – якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявлено, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, для здійснення оцінки впливу на довкілля та одночасно забезпечує повідомлення суб’єкту господарювання, планова діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей, планова діяльність яка відноситься до першої категорії;

2.11. Розгляд звіту з оцінки впливу на довкілля (аналіз інформації наданої у звіті  з оцінки впливу на довкілля, будь – якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації);

2.12. Підготовка висновку з оцінки впливу на довкілля (або рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля), яким визначається допустимість чи обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності та визначаються екологічні умови її провадження, забезпечення його оприлюднення, шляхом внесення до Єдиного реєстру, і передачі суб’єкту господарювання на паперових носіях.

3.   Організовує та  здійснює  розгляд містобудівної документації.

4. Забезпечує ефективну взаємодію із засобами масової інформації, підтримку діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення основної діяльності управління.

5. Приймає участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища.

6. Здійснює координацію співпраці управління та інших суб’єктів моніторингу.

7. Готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища.

8.  Приймає участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

9. Приймає участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

10. Готує  самостійно або разом з іншими структурними підрозділами  в межах компетенції відділу, інформаційні та аналітичні матеріали відповідної галузі для подання голові обласної державної адміністрації.

11. Готує пропозиції  стосовно вдосконалення нормативно - правової бази  з питань, що належать до компетенції відділу, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів України;

12. Готує  у встановлені терміни звітність про роботу відділу;  інформаційні повідомлення з екологічних питань для розміщення їх у засобах масової інформації; інформацію для розміщення на Веб - сайті управління; проекти наказів у межах компетенції відділу.

13. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

14. Забезпечує захист персональних даних.

15. Співпрацює  з недержавними організаціями, службами та закладами, з питань охорони навколишнього природного середовища.

16. Сприяє роботі Громадської ради при облдержадміністрації (при потребі).

17. За дорученням  начальника управління бере участь у міжнародних проектах у  частині розвитку взаємодії з громадськістю.

18. Забезпечує роботу Регіонального інформаційно-аналітичного центру  системи моніторингу довкілля Житомирської області.

19. Забезпечує роботу Орхуського інформаційного центру при управлінні.

20. Спільно з працівниками управління забезпечує підготовку Екологічного паспорту та Регіональної річної доповіді, проводить узагальнення для  оприлюднення даних матеріалів на веб-сайті управління. 

21. Забезпечує кваліфікований, об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян, установ та організацій, депутатські запити та звернення.

22.  Приймає участь в організації виставок, конкурсів, фестивалів та інших заходів екологічного спрямування по екологічному вихованню населення.  

23. Постійно підвищує свою кваліфікацію, ефективність та якість роботи.

24.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4800,0 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші надбавки та премії – відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

До участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів: до 18:00  22 березня 2018 року за адресою: м. Житомир, вул. Театральна 17/20.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20,  

о 10:00  28  березня 2018  року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бохонько Катерина Анатоліївна

(0412) 22-08-24, pryroda@ecology.zt.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Наявність вищої освіти  не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра  

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

Вимога

Компоненти вимоги 

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння  надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Особистісні якості

1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі;

3) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Водний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Лісовий кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закон України „Про оцінку впливу на довкілля”;

Закон України  „Про охорону атмосферного повітря”;

Закон України „Про відходи”;

Закон України „Про природно – заповідний фонд України”;

Закон України „Про тваринний світ”;

Закон України „Про  землеустрій”;

Закон України „Про охорону земель”; 

Закон України „Про Червону книгу України”;

Закон України „Про  регулювання містобудівної документації”

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

Закон України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”;

Закон України „Про адміністративні послуги”

Закон України „Про звернення громадян”;

Закон України „Про доступ до публічної інформації”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 „Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля”;

Постанова Кабінету Міністрів  України   від 13.12.2017 № 989 „Про Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля” ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 „Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”.

 

3

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, мати навички роботи в мережі Інтернет.